Iedere maand kans Unieke beren combinatie Met € 10 maak je al kans op € 1 miljoen

Trekkings­procedure

Inleiding

De Kansspelautoriteit heeft Impact Loterij B.V. (hierna: Impact) overeenkomstig artikel 3 van de Wet op de kansspelen vergunning verleend voor het organiseren van ‘goede doelen loterijen’. De vergunning, met kenmerk 01.042.958, heeft een looptijd van vijf jaar.

Overeenkomstig artikel A.4 van de vergunning dient Impact het trekkingsproces van de vergunde loterijen inzichtelijk te maken en daartoe een trekkingsprocedure op te stellen. Impact dient de trekkingen in Nederland te verrichten.
De trekking van de door Impact te organiseren loterijen vormt de afsluiting van het verkooptraject van de deelnamebewijzen (hierna: de loten) en is de opmaat voor één van de doelen van de loterij: het vaststellen van de prijswinnaars en het bekendmaken van de getrokken prijzen. Impact heeft om de betrouwbaarheid en integriteit van de trekkingsprocedure te waarborgen een aantal procedures vastgelegd in voorliggend document, de Trekkingsprocedure Impact. De procedure geeft invulling aan bovenstaande verplichting van de vergunning.

1. De procedure

1.1 Algemeen
Bij ieder onderdeel in de trekkingsprocedure is zowel intern als extern toezicht betrokken. Het externe toezicht valt onder verantwoordelijkheid van de notaris, die de handelingen onafhankelijk verricht. De notaris ziet toe op de trekking en bewaakt dat deze in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de vergunning. De notaris vertegenwoordigt daarmee de belangen van de deelnemers en van de toezichthouder, de Kansspelautoriteit.

De notaris gebruikt tijdens de trekking een vast protocol voor het toezicht op alle tijdens de trekking te verrichten handelingen. De feitelijke trekkingshandelingen worden uitgevoerd door een of meer medewerkers van Impact. 

De trekking vindt plaats ten kantore van de notaris en zijn openbaar. Zij kunnen op afspraak worden bijgewoond. 

Voor de trekking wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur. De programmatuur wordt jaarlijks gecontroleerd door een daartoe gecertificeerde onafhankelijke keuringsinstelling.

Het trekkingsproces volgt steeds hetzelfde schema. Alle handelingen worden door de geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur vastgelegd.

In alle gevallen waarin deze procedure niet voorziet, beslist de notaris.

1.2 Sluiting verkoop en aanvang van de procedure
De trekking van De KiKa Loterij vindt maandelijks plaats, op de 1e maandag van de maand. De december trekking vindt plaats op de 3e maandag van december. Een eventuele wijziging van de trekkingsdatum zal voorafgaand aan de start van de verkoop van de loten via de website van Impact (www.kikaloterij.nl) bekend worden gemaakt. De systeembeheerder van Impact legt de data en tijdstippen van de trekkingen vast in het trekkingssysteem. Na verificatie van de ingevoerde gegevens door een vertegenwoordiger van het trekkingsteam vormen data en tijdstippen vervolgens onlosmakelijk onderdeel van het systeem. 

Uiterlijk één (1) uur voor de trekking sluit de verkoop van de loten. Daarna kunnen voor deze trekking geen loten meer worden verkocht. Het systeem zal op de desbetreffende datum en tijd de verkoop automatisch afsluiten en de voor de trekking gevalideerde (geldig verkochte) loten verzamelen. Vanaf dit moment is het niet meer mogelijk om loten te kopen, of loten (handmatig) toe te voegen aan de trekkingsdatabase. Een medewerker van het trekkingsteam van Impact controleert of de verkoop van de loten tijdig voor de trekking is beëindigd.
De notaris stelt vast dat de verkoop is gesloten en legt dit vast.

Nadat de notaris heeft vastgesteld dat het verkooptraject is gesloten en alle verkochte loten en prijzen in het trekkingssysteem zijn opgenomen en dit heeft vastgelegd, kan met de trekking worden gestart.

1.3 De trekkingsprocedure
De notaris controleert voor de trekking of daarbij gebruik wordt gemaakt van de gecertificeerde programmatuur en legt dit vast. Vervolgens logt een medewerker van het trekkingsteam in met een eigen toegangscode in het trekkingssysteem. De notaris volgt de trekkingsprocedure rechtstreeks via een beeldscherm.

Voorop staat dat de trekking van de loterij betrouwbaar is en het resultaat van toeval. Daartoe maakt Impact gebruik van een geautomatiseerde ‘Random Nummer Generator’, die evenals het complete loterijsysteem, is getest door een daartoe gecertificeerde onafhankelijke keuringsinstelling. De ‘Random Nummer Generator’ levert de resultaten in willekeurige volgorde. De ‘Random Nummer Generator’ trekt op aangeven van een medewerker van het trekkingsteam het voor de loterij bepaalde (aantal) winnende lotnummer(s). De notaris ziet erop toe dat dit op correcte wijze gebeurt.

Alle prijzen vallen op hele loten. Er zijn evenveel winnende loten als er prijzen zijn.
Alle lotnummers zijn uniek en bestaan uit een reeks van zeven cijfers (0-9). Elk cijfer heeft een eigen beren emoticon. Elke unieke reeks van zeven cijfers wordt random gegenereerd; zo ontstaat het volledige lot. Er is sprake van een winnend lotnummer indien de volgorde van de cijfers uit de reeks overeenkomt met de volgorde van de bij de trekking getrokken cijferreeks;

Zie ook het prijzenschema op de website van De KiKa Loterij (kikaloterij.nl).

De trekking van de bonus beer vindt plaats door lotnummers te trekken uit alle verkochte loten. Het vallen van de bonus beer prijs is daarmee gegarandeerd. Het prijzenpakket met de bonus beer prijzen wordt maandelijks bekend gemaakt op de website van De KiKa Loterij. 

De winnende lotnummers worden via een rapportage vanuit het systeem aan de notaris voorgelegd. De notaris controleert vervolgens of het aantal prijzen en lotnummers klopt en overeenkomt met de specificatie van de desbetreffende loterij en legt dit vast. In dat geval keurt de notaris de trekking goed, waarna de winnende lotnummers en bijbehorende prijzen via een unieke code gekoppeld worden aan de gegevens van de deelnemer die het desbetreffende lot gekocht heeft.
Het systeem maakt een trekkingsrapport aan voor zowel de notaris als voor Impact, dat wordt opgeslagen op een USB-stick. De USB-stick wordt voorzien van de trekkingsdatum en opgeslagen in de kluis van de notaris.

Indien er tijdens de trekkingsprocedure problemen ontstaan, bijvoorbeeld door een haperend systeem, dan kan de notaris besluiten het proces te staken, totdat alle noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om de geconstateerde gebreken te herstellen. De notaris stelt daarvan proces-verbaal op.
Ter afsluiting van de trekkingsprocedure stelt de notaris proces-verbaal op. Daarin vermeldt de notaris in ieder geval, dat:
  • de Kanspelautoriteit Impact voor het organiseren voor de loterij (in casu de trekking) een geldige vergunning heeft verleend;
  • voor de trekking gebruik is gemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur, die jaarlijks door een daartoe gecertificeerde onafhankelijke keuringsinstelling wordt gecontroleerd;
  • Impact beschikt over een geldig en actueel deelnemersreglement, dat van toepassing is op de desbetreffende trekking;
  • het prijzenpakket dat in het trekkingssysteem is ingevoerd overeenkomt met het vooraf door Impact gecommuniceerde prijzenpakket;
  • de trekkingsprocedure volgens de geldende voorwaarden is uitgevoerd;
  • de notaris de gevolgde trekkingsprocedure en -uitslag heeft goedgekeurd.

1.4 De bekendmaking van de trekkingsuitslag
Impact maakt de trekkingsuitslag bekend via haar website (dekikaloterij.nl). Daarnaast ontvangen alle winnaars vanuit het centrale computersysteem een automatisch gegenereerd (digitaal) bericht, waarmee zij geïnformeerd worden over de door hen gewonnen prijzen.

Winnaars van prijzen bij Impact zijn anoniem. De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke instemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Impact slaat voor haar eigen administratie de processen-verbaal van de notaris op.

Deze trekkingsprocedure is op 30  augustus 2021 door het bestuur van Impact vastgesteld en treedt in werking op 3 september 2021.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen