Iedere maand kans

Unieke beren combinatie

Met € 12,50 maak je al kans op € 1 miljoen

Iedere maand kans

Unieke beren combinatie

Met € 12,50 maak je al kans op € 1 miljoen

  • Iedere maand kans

  • Unieke beren combinatie

  • Met € 12,50 maak je al kans op € 1 miljoen

Financieel reglement

1. Inleiding

De Kansspelautoriteit heeft Impact Loterij B.V. (hierna: Impact) overeenkomstig artikel 3 van de Wet op de kansspelen vergunning verleend voor het organiseren van ‘goede doelen loterijen’. De vergunning heeft een looptijd van vijf jaar.

Artikel B.5 van de vergunning verplicht Impact om de afdracht inzichtelijk te maken en daartoe een financieel reglement op te stellen. Het reglement vermeldt ten minste:
a. aan welke, met naam genoemde begunstigden de afdracht wordt uitgekeerd;
b. of de begunstigden al dan niet door de Belastingdienst zijn aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI);
c. welke procedures en criteria gevolgd worden bij het toevoegen of verwijderen van begunstigden;
d. welke verdeelsleutel of verdeelprocedure gebruikt wordt om de afdracht over de begunstigden te verdelen. Voorliggend document, het financieel reglement Impact, voorziet in bovenstaande verplichtingen.

2. Afdracht loterijopbrengst

Impact organiseert loterijen, waarvan de volledige opbrengst, met een minimum van 40% van de nominale waarde (hierna: afdracht) van de verkochte loten, ten goede komt aan doelen van algemeen belang. Per loterij kan hiervan afgeweken worden door een hogere afdracht dan 40% contractueel overeen te komen. Daarvan komt ten minste 80% ten goede aan organisaties met een ANBI-status. Impact keert maximaal 20% van de afdracht uit aan goede doelen die op eigen initiatief goederen of diensten ter beschikking stellen die door Impact als prijzen kunnen worden gebruikt.

De door Impact begunstigde goede doelen kunnen onder andere, maar niet uitsluitend, actief zijn op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn, volksgezondheid, sport en lichamelijke vorming, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en natuur en milieu. Begunstigde organisaties dienen volledige rechtspersoonlijkheid te bezitten.

Impact maakt voor de te organiseren loterijen uitsluitend noodzakelijke kosten, dat zijn kosten die daarmee rechtstreeks verband houden en gerekend worden tot de normale bedrijfskosten. De kosten blijven beperkt door de te organiseren loterijen zonder winstoogmerk zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te organiseren. Dat betekent onder andere dat eventuele provisie aan wederverkopers van loten beperkt blijft tot maximaal 10% van de nominale waarde van de door hen verkochte loten.

3. Impact Loterij Stichting Beheer Loterijgelden

Impact maakt bij het beheer en de verdeling van de opbrengst van de loterijen gebruik van de Impact Loterij Stichting Beheer Loterijgelden. De stichting beheert en distribueert onder andere de opbrengst van de door Impact te organiseren loterijen. Impact heeft hiertoe met de stichting een beheersovereenkomst gesloten.

Het beheersen van eventuele financiële risico’s vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van Impact. Mede daarom zijn eventuele bedrijfsrisico’s losgekoppeld van de uitbetaling van prijzen aan deelnemers aan de loterijen en de afdracht aan goede doelen. De Impact Loterij Stichting Beheer Loterijgelden beschermt de deelnemer aan de door Impact te organiseren loterijen en de begunstigde goede doelen tegen een eventueel faillissement van de onderneming. Alle gelden die op de rekening staan van de Stichting vallen bij een eventueel faillissement buiten de boedel van Impact. Daarmee wordt optimale bescherming aan de deelnemers en begunstigde goede doelen geboden.

4. Begunstigden Impact Loterij Stichting Beheer Loterijgelden

Voorafgaand aan een door Impact te organiseren loterij maakt Impact bekend welke goede doelen daarmee gesteund worden. 

In beginsel kan elk goed doel in aanmerking komen voor begunstiging. Als primaire voorwaarde geldt daarbij dat de Belastingdienst de organisatie heeft aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ook moet een te begunstigen organisatie over volledige rechtspersoonlijkheid beschikken. 

Impact verwacht van de te begunstigen organisatie dat zij staat voor haar doel en zich daar volledig voor inzet. Het doel dat zij nastreeft is eenduidig en voor iedereen herkenbaar. Ook is de organisatie open en transparant.
De omvang van de organisatie en de tot nog toe behaalde omzet voor het goede doel is voor begunstiging minder relevant. Wel verwacht Impact van te begunstigen organisaties dat zij efficiënt en effectief opereren.
Het voortbestaan van de organisatie mag in beginsel niet afhankelijk zijn van de donatie(s) van Impact. Niettemin wil Impact enthousiaste en vernieuwende organisaties een boost geven bij het (verder) ontwikkelen en realiseren van haar doelstellingen. Impact ondersteunt in dat verband graag organisaties met een thematische doelstelling, met een eigen, authentiek verhaal.

Organisaties die aan bovenstaande criteria voldoen kunnen zich voor begunstiging bij Impact aanmelden. Afhankelijk van het gekozen thema, het eigen authentieke verhaal en de te verwachten opbrengst van de te organiseren loterijen bepaalt het bestuur van Impact vervolgens of en, zo ja, wanneer een organisatie in aanmerking komt voor begunstiging.

Het bestuur van Impact kan besluiten een eerder begunstigde organisatie uit te sluiten van verdere begunstiging. Een dergelijk besluit kan op de volgende gronden worden genomen:

  • De begunstigde organisatie besteedt de ontvangen afdracht(en) anders dan volgens het doel zoals in de statuten van deze organisatie is beschreven.

  • De begunstigde organisatie verkeert in surseance van betaling, dan wel faillissement.

  • De begunstigde organisatie schendt de belangen van Impact of die van andere door Impact begunstigde organisaties, dan wel dreigt dit te doen.

Met bovenstaande handelwijze geeft Impact invulling aan de verplichting van artikel B.5., onder c. van de vergunning.

De verdeelsleutel of verdeelprocedure voor de verdeling van de afdracht over de begunstigde goede doelen wordt bepaald door de deelnemers aan de loterij. Iedere inleg van een deelnemer is ‘geoormerkt’, zodat de afdracht aan de begunstigde goede doelen naar evenredigheid van de verkochte loten kan plaatsvinden. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de verplichting van artikel B.5., onder d. van de vergunning.

Op dit moment komen het volgende goede doel in aanmerking voor begunstiging:

  • Stichting Kinderen Kankervrij (ANBI).   

Met het bovenstaande komt Impact tegemoet aan de verplichting overeenkomstig artikel B.5., onder a. en b. van de vergunning.

Op de websites van Impact (www.impactloterij.nl en www.kikaloterij.nl) wordt een actueel overzicht bijgehouden van de door Impact begunstigde goede doelen, zodat de deelnemers aan de loterijen altijd een actueel overzicht hebben van de goede doelen die een afdracht van de loterij ontvangen. 

De Impact Loterij Stichting Beheer Loterijgelden is namens Impact verantwoordelijk voor correcte donatie aan de goede doelen die verbonden zijn aan de door Impact te organiseren loterijen.

De Impact Loterij Stichting Beheer Loterijgelden zal de afdracht van een door Impact te organiseren loterij na afsluiting daarvan, uiterlijk 30 (dertig) dagen na afloop van de loterij en/of een kalenderjaar, aan de daarmee begunstigde goede doelen overmaken. 

Dit financieel reglement is op 30-08-2021 door het bestuur vastgesteld en treedt in werking op 30-09-2021.